HPDE.io

View XML | View JSON | Edit

Details

Version:2.2.0

Person

ResourceID
spase://SMWG/Person/Katsuaki.Nagata
PersonName
Dr. Katsuaki Nagata
OrganizationName
Tamagawa University