HPDE.io

View XML | View JSON | Edit

Details

Version:2.2.0

Person

ResourceID
spase://SMWG/Person/Tadashi.Mukai
PersonName
Mr. Tadashi Mukai
OrganizationName
Kobe University